NL FR EN DE ES PT IT RU

Belgische Boekhouding en Fiscaliteit (Mobile version)

Disclaimer

Coördinaten :
Bebotax BV - Steenweg Deinze 124 B
B-9810 Nazareth - Belgium
+32 (0)9 384 93 39

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden

Beperking van de aansprakelijkheid

  De informatie en de algemene adviezen en suggesties die u op onze online actualiteiten en onze nieuwsbrieven aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als individueel advies worden beschouwd.

  Bebotax aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door deze informatie te gebruiken.

  Als u advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde raadgever die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

  Bebotax is evenmin verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud op externe websites die via deze website te bereiken zouden zijn.

  De standpunten die alle gastauteurs op deze website innemen in onze nieuwsbrieven en online actualiteit zijn strikt persoonlijke standpunten en binden op geen enkele wijze noch Bebotax, noch de gastauteurs, noch de rechtspersonen en/of de organisaties waar Bebotax of deze gastauteurs deel van uitmaken.

  Bebotax levert inspanning opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanning kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u via deze website ter beschikking is gesteld, kan u ons steeds contacteren op info@bebotax.com.

Copyright

  Bebotax bezit exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bebotax.

Privacy beleid

(volledige versie)

  Bebotax verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen kan u terecht op info@bebotax.com. Bebotax verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van dossiers, facturatie…). Deze gegevens worden verwerkt op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in België geïmplementeerd door de Wet van 30 juli 2018, BS 5 september 2018). Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschap binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Bebotax verbonden zijn of met enig andere partner van Bebotax. Bebotax garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van deze persoonsgegevens.

  De persoonsgegevens zullen bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

  De desbetreffende klant heeft te allen tijde het recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze te allen tijde laten verbeteren, indien ze onjuist of onvolledig zijn. Hij kan deze ook laten verwijderen, de verwerking er van te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens.

  Daarboven heeft de desbetreffende klant steeds de mogelijkheid een kopie te vragen van zijn persoonsgegevens

  De klant beschikt ten slotte over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be).

Het gebruik van cookies

  Bij het bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Wat zijn cookies? Dit zijn tekstbestanden dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u onze website raadpleegt. Men kan met een cookie niet een bepaald persoon identificeren, men kan slechts een machine identificeren

  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de help-functie van uw browser

  Doordat u onze website gebruikt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Bebotax BV
Steenweg Deinze 124 B
B-9810 Nazareth - België
- +32 (0)9 384 93 39 -
RPR Gent afd. Gent
BTW BE 0438.569.761
@:webmaster@bebotax.com